ชื่อ ประเพณีงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเขาช่องกระจก

 

ภาค  ตะวันตก
 
จังหวัด  ประจวบคีีรีขันธ์
 
  
 

● งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเขาช่องกระจก จัดขึ้นที่เขาช่องกระจก

 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปี ภายในงาน
จะมีพิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและการห่มผ้ารอบเจดีย์ของข้า
ราชการ พ่อค้า และประชาชน นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินชม
ภูมิทัศน์ของอ่าวประจวบจากยอดภูเขากลางเมืองได้อีกด้วย 

edit @ 16 Feb 2012 10:10:10 by thaiculture

edit @ 16 Feb 2012 10:10:42 by thaiculture

Comment

Comment:

Tweet